Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sv translation
languageru

Система позволяет создавать новые рейтинги, изменять его атрибуты, а также удалять уже существующие рейтинги.

Создание нового рейтинга

Для создания нового рейтинга нужно:

 1. В боковом меню выбрать пункт Отчеты\Управление рейтингами (Маркер 1, Рис.1)
 2. Нажать на кнопку Добавить (Маркер 2, Рис.1)
 3. В открывшемся окне настроить:
  1. заполнить обязательное поле Название (Маркер 1, Рис.2)
  2. при необходимости выбрать Подразделение в выпадающем списке (Маркер 2, Рис.2)
  3. при необходимости выбрать Руководителя в выпадающем списке (Маркер 3, Рис.2)
  4. выбрать нужный Период в выпадающем списке (Маркер 4, Рис.2)
  5. выбрать нужный Способ определения категории в выпадающем списке (Маркер 5, Рис.2)
  6. выбрать Шкалу категорий типа Для перевода интервалов в названия в выпадающем списке (Маркер 6, Рис.2)
 4. Нажать на кнопку Создать (Маркер 7, Рис.2)

Рис.1


Рис.2


Существует два Способа определения категории:

 1. границы категорий задаются в процентах от общего количества оцениваемых сотрудников
 2. границы категорий задаются в виде порядковых номеров в рейтинге

При выборе первого варианта категории присваиваются на основании места оцениваемых в рейтинге. Диапазоны в рейтинге задаются относительно общего количества оцениваемых сотрудников. Например, если оценка назначена на 1200 человек, а на момент времени Т она закончилась для 1000 человек, то это количество (1000) принимается за 100%, так что все диапазоны в рейтинге задаются относительно этой величины.

При выборе второго варианта категории также присваиваются на основании места оцениваемых в рейтинге. Диапазоны задаются в номерах позиций рейтинга. Например: "В рейтинге с 10 места не включительно по 50 место включительно – это категория А".

Изменение существующего рейтинга

Если за рейтингом уже закреплены пользователи, то период в нем изменить невозможно. В диалоговом окне изменения рейтинга будет выведена информация Изменить период невозможно, так как есть участники рейтинга (Рис.3).

Рис.3


Для изменения существующего рейтинга необходимо:

 1. В боковом меню выбрать пункт Отчеты\Управление рейтингами (Маркер 1, Рис.4)
 2. Навести курсор мышки на область нужного рейтинга (Маркер 1, Рис.5)
 3. Нажать на отобразившуюся иконку Карандаш (Маркер 2, Рис.5)
 4. Выбрать пункт Изменить (Маркер 3, Рис.5)
 5. В открывшемся окне выбрать нужную вкладку и внести изменения в настройки
 6. Нажать на кнопку Сохранить (Маркер 1, Рис.6)

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Удаление рейтинга

Для удаления существующего рейтинга нужно:

 1. В боковом меню выбрать пункт Отчеты\Управление рейтингами (Маркер 1, Рис.4)
 2. Навести курсор мышки на область нужного рейтинга (Маркер 1, Рис.7)
 3. Нажать на отобразившуюся иконку Карандаш (Маркер 2, Рис.7)
 4. Выбрать пункт Удалить (Маркер 3, Рис.7)
 5. В открывшемся окне нажать на кнопку Ок (Маркер 1, Рис.8)

Рис.7

Рис.8

Sv translation
languageuk

Система дозволяє створювати нові рейтинги, змінювати їхні атрибути, а також видаляти вже існуючі рейтинги.

Створення нового рейтингу

Для створення нового рейтингу потрібно:

 1. У бічному меню вибрати пункт Звіти\Управління рейтингами (Маркер 1, Рис..1)
 2. Натиснути на кнопку Додати (Маркер 2, Рис..1)
 3. У вікні, яке відкрилося, налаштувати:
  1. заповнити обов
'
  1. 'язкове поле Назва (Маркер 1, Рис..2)
  2. за необхідності вибрати Підрозділ у випадаючому списку (Маркер 2, Рис.2)
  3. за необхідності вибрати Керівника у випадаючому списку (Маркер 3, Рис.2)
  4. вибрати потрібний 
Крапка
  1. Період у випадаючому списку (Маркер 4, Рис.2)
  2. вибрати потрібний Спосіб визначення категорії
 у
  1. у випадаючому списку (Маркер 5, Рис.2)
  2. вибрати Шкалу категорій типу Для переведення інтервалів
у
  1. в назви у випадаючому списку (Маркер 6, Рис.2)
 1. Натиснути на кнопку Створити (Маркер 7, Рис..2)

Image Added

Рис.1

Image Added

Рис.2


Існує два Способи визначення категорії:

 1. межі категорій задаються у відсотках від загальної кількості
працівників, що оцінюються.
 1. оцінюваних співробітників
 2. межі категорій задаються у вигляді порядкових номерів
у
 1. в рейтингу

При виборі першого варіанти категорії присвоюються виходячи з місця оцінюваних у рейтингу. Діапазони в рейтингу задаються

щодо

відносно загальної кількості

працівників, що оцінюються

оцінюваних співробітників. Наприклад, якщо оцінка призначена на 1200 осіб, а на момент часу Т вона закінчилася для 1000 осіб, то ця кількість (1000) приймається за 100%, тому всі діапазони в рейтингу задаються

щодо

відносно цієї величини.

При виборі другого 

варіанти

варіанту категорії також присвоюються виходячи з місця оцінюваних у рейтингу. Діапазони задаються у номерах рейтингових позицій. Наприклад:

"

"У рейтингу з 10 місця не включно

до

по 50

місця

місце включно – це категорія А

"

".

Зміна існуючого рейтингу

Якщо за рейтингом вже закріплені користувачі, період у ньому змінити неможливо. У діалоговому вікні зміни рейтингу буде виведено інформацію Змінити період неможливо,

оскільки

так як є учасники рейтингу (Рис.3).

Image Added

Рис.3

Для зміни існуючого рейтингу необхідно:

 1. У бічному меню вибрати пункт Звіти\Управління рейтингами (Маркер 1, Рис.4)
Наведіть
 1. Навести курсор мишки на область потрібного рейтингу (Маркер 1, Рис.5)
 2. Натиснути на іконку
, що відобразилася,
 1.  Олівець (Маркер 2, Рис
.
 1. .5)
 2. Вибрати пункт Змінити (Маркер 3, Рис
.
 1. .5)
 2. У вікні
вибрати потрібну вкладку і
 1. , яке відкрилося, внести зміни до налаштувань
 2. Натиснути на кнопку Зберегти (Маркер 1, Рис.6)

Image Added

Рис.4

Image Added

Рис.5

Image Added

Рис.6

Видалення рейтингу

Для видалення існуючого рейтингу потрібно:

 1. У бічному меню вибрати пункт Звіти\Управління рейтингами (Маркер 1, Рис.4)
Наведіть
 1. Навести курсор мишки на область потрібного рейтингу (Маркер 1, Рис.7)
 2. Натиснути на іконку
, що відобразилася,
 1.  Олівець (Маркер 2, Рис.7)
 2. Вибрати пункт Видалити (Маркер 3, Рис..7)
 3. У вікні, натиснути на кнопку
 Ок
 1. Видалити (Маркер 1, Рис.8)

Image Added

Рис.7

Image Added

Рис.8