Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sv translation
languageru

Отчет Управление рейтингами доступен для системной роли Администратор. Этот же отчет с названием Рейтинги руководителя доступен для системной роли Менеджер.

С его помощью можно строить рейтинги для вручную отобранной аудитории сотрудников, применять распределение участников рейтинга на уровни (категории).


Інформація
Рейтингом называется список Оцениваемых, отобранных по определенным критерием пользователем, выполняющим его построение, и сохраняемый в системе с целью его многократного использования, и используемый для упорядочивания Оцениваемых в этом списке согласно их итоговой оценки в периоде оценивания.

Для просмотра существующий рейтингов пользователю с ролью Администратор нужно в боковом меню выбрать пункт Отчеты\Управление рейтингами (Маркер 1, Рис.1). Страница содержит все существующие рейтинг отчета Управление рейтингами. 

Рис.1


Для просмотра существующий рейтингов пользователю с ролью Менеджер нужно в боковом меню выбрать пункт Отчеты\Рейтинги руководителя (Маркер 1, Рис.2). Страница содержит таблицу с рейтингами, для которых текущий пользователь назначен руководителем. Руководителю доступна возможность просматривать отчеты и скачивать их в формате Excel.

Рис.2


Інформація

Обязательные условия попадания Оцениваемых в отчет:

 1. для того чтобы анкета была доступной для составления отчета по ее Оцениваемым, она должна быть настроена соответствующим образом на вкладке Основное/Категории
 2. в анкетах должен быть использован Общий период, а не Индивидуальный
 3. период в анкете и в рейтинге должен быть одним и тем же 
 4. одного и того же Оцениваемого из одной и той же Анкеты нельзя добавить в разные отчеты-рейтинги
 5. но одного и того же пользователя, выступающего Оцениваемым в разных анкетах, можно добавить в разные рейтинги по каждой из анкет
 6. Способ определения категории должен быть в анкете и в рейтинге одним и тем же 

Каждый рейтинг имеет следующие обязательные атрибуты: Название, Подразделение, Руководитель, Период оценки, Статус, отображающиеся в соответствующих столбцах таблицы.

Для того чтобы отфильтровать данные, отображающиеся в таблице со списком рейтингов, нужно:

 1. Нажать на кнопку Фильтры (Маркер 1, Рис.3)
 2. Настроить по необходимости фильтры:
  1. выбрать нужное Подразделение в выпадающем списке Подразделение (Маркер 2, Рис.3)
  2. выбрать нужного Руководителя в выпадающем списке Руководитель (Маркер 3, Рис.3)
  3. выбрать нужный Период в выпадающем списке Период оценки (Маркер 4, Рис.3)
  4. выбрать нужный статус в выпадающем списке Статус (Маркер 5, Рис.3)
 3. Нажать на неактивную область вкладки

Чтобы закрыть фильтры, нужно нажать на кнопку Скрыть (Маркер 6, Рис.3)

Чтобы экспортировать данные из таблицы в формате Excel, нужно нажать кнопку Скачать в Excel над таблицей рейтингов справа (Маркер 7, Рис.3).

Рис.3

Sv translation
languageuk

Звіт 

управління

Управління рейтингами доступний для системної ролі Адміністратор. Цей же звіт із назвою Рейтинги керівника доступний для системної ролі Менеджер.

З його допомогою можна будувати рейтинги для вручну відібраної аудиторії співробітників, застосовувати розподіл учасників рейтингу на рівні (категорії).


Інформація
Рейтингом називається список Оцінюваних, відібраних за певним критерієм користувачем, що виконує його побудову, і зберігається в системі з метою його багаторазового використання, і використовуваний для впорядкування Оцінюваних у цьому списку згідно з їхньою підсумковою оцінкою в періоді оцінювання.

Для перегляду існуючих рейтингів користувачу за участю Адміністратор потрібно в бічному меню вибрати пункт Звіти\управління Управління рейтингами (Маркер 1, Рис.1). Сторінка містить усі існуючі рейтинг звіту Управління рейтингами.

Image Added

Рис.1

Для перегляду існуючих рейтингів користувачу за участю Менеджер потрібно в бічному меню вибрати пункт Звіти\Рейтинги керівника (Маркер 1, Рис.2). Сторінка містить таблицю з рейтингами, для яких поточного користувача призначено поточний користувач призначений керівником. Керівнику доступна можливість переглядати звіти та завантажувати їх у форматі Excel.

Image Added

Рис.2


Інформація

Обов'язкові умови влучення Оцінюваних у звіті:

 1. для того, щоб анкета була доступною для складання звіту
щодо неї 
 1. по її Оцінюваним, вона має бути налаштована відповідним чином на вкладці Основне/Категорії
 2. в анкетах має бути використаний Загальний період, а не Індивідуальний
 3. період в анкеті та в рейтингу має бути одним і тим же
 4. одного і того ж 
Оцінюється 
 1. Оцінюваного з однієї та тієї ж Анкети не можна додати до різних звітів-рейтингів
 2. але одного і того ж користувача, який виступає Оцінюваним у різних анкетах, можна додати до різних рейтингів за кожною з анкет
 3. Спосіб визначення категорії повинен бути в анкеті та в рейтингу одним і тим же

Кожен рейтинг має такі обов'язкові атрибути: Назва, Підрозділ, Керівник, Період оцінки, Статус, що відображаються у відповідних стовпцях таблиці.

Для того, щоб відфільтрувати дані, що відображаються в таблиці зі списком рейтингів, потрібно:

 1. Натиснути на кнопку Фільтри (Маркер 1, Рис.3)
 2. Налаштувати при необхідності фільтри:
  1. вибрати
потрібне
  1. потрібний Підрозділ у випадаючому списку
, що випадає
  1.  Підрозділ (Маркер 2, Рис.3)
  2. вибрати потрібного Керівника у випадаючому списку
, що випадає 
  1. Керівник (Маркер 3, Рис.3)
  2. вибрати
потрібний Крапка у списку, що випадає 
  1. потрібний Період у випадаючому спискуПеріод оцінки (Маркер 4, Рис.3)
  2. вибрати потрібний
статус
  1. Статус у випадаючому списку Статус (Маркер 5, Рис.3)
 1. Натиснути на неактивну область вкладки

Щоб закрити фільтри, потрібно натиснути кнопку Приховати (Маркер 6, Рис.3)

Щоб експортувати дані з таблиці у форматі Excel, потрібно натиснути кнопку 

Завантажити

Скачати в Excel над таблицею рейтингів праворуч (Маркер 7, Рис.3).

Image Added

Рис.3